Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

02/03/2020
03:55:00
233

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tổ chức đào tạo, gắn đào tạo với doanh nghiệp, làng nghề và xây dựng các mô hình đào tạo gắn với việc làm nhằm tăng tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các xã trên địa bàn. Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát lại các Bộ tiêu chí, tiêu chí nông thôn mới để ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm đánh giá, thực hiện và công nhận đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với địa phương trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí; theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã do ngành mình phụ trách; hàng năm phối hợp kiểm tra mức độ đạt chuẩn của tiêu chí ở địa phương theo hướng dẫn; công bố đạt hoặc mức độ đạt chuẩn tại thời điểm kiểm tra cho cấp huyện, cấp xã biết để tiếp tục phấn đấu; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các xã thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chỉ tổ chức đào tạo khi dự báo được việc làm và thu nhập cho người lao động; lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người lao động; lồng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng mô hình giảm nghèo, vay vốn cho lao động nông thôn sau học nghề; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nhà giáo cho Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện; chỉ đạo Trung tâm phát triển các ngành nghề mới; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ hữu để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cùng với đó, các địa phương tích cực chỉ đạo phòng, ban chuyên môn tập trung kiểm tra, rà soát kỹ trước khi tổng hợp, đề xuất danh mục công trình của các xã để báo cáo lên cấp trên xem xét quyết định; tránh tình trạng sau khi chủ trương đầu tư vừa được phê duyệt xong, lại phải đề xuất điều chỉnh, bổ sung gây mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện...; hỗ trợ UBND các xã hoàn thành thủ tục đầu tư, giải ngân, thanh toán theo đúng quy định; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý, giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo HĐND, UBND các xã thực hiện đúng cơ chế huy động, quản lý nguồn vốn của Chương trình; thực hiện lồng ghép nguồn vốn để phân bổ cho các xã thực hiện theo đúng quy định, theo nguyên tắc giảm dần dư nợ xây dựng cơ bản theo Chỉ thị của Chính phủ và UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện dự án, công trình đảm bảo đúng quy định hiện hành, nguồn vốn đã được giao. UBND các xã tổ chức lập kế hoạch và triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia được giao hàng năm theo đúng quy định; tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng; xây mới, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, nước sạch; tăng cường thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong việc vận động người dân thực hiện giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực hợp pháp để hoàn thành các công trình theo tiến độ, đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ và hiệu quả công trình; tập trung đảm bảo bố trí nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã để lại cho ngân sách xã để thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới theo tỷ lệ quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; chủ động nâng cao năng lực đối với Ban Quản lý xã và cán bộ xã trực tiếp làm công tác nông thôn mới…

 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

[Trang chủ]