Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Phấn đấu trong năm 2020, toàn tỉnh có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới

21/08/2020
03:46:00
1174


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình các mục tiêu Quốc gia tỉnh, tổng nguồn vốn huy động trong 06 tháng đầu năm 2020 là 1.104,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp gần 93km đường các loại; 62 công trình giao thông; hơn 50,3km kênh mương, nạo vét khơi thông dòng chảy 7,7km; xây dựng 2,33km kè; nâng cấp, cải tạo 03 cống; xây mới 30 phòng học, phòng chức năng trường THCS, xây dựng 01 nhà hiệu bộ và sân vườn trường tiểu học, 24 phòng học trường mầm non và 44 công trình trường học; triển khai xây dựng hơn 07km đường hoa tại khu dân cư một số xã; 16 công trình cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn; xây dựng, nâng cấp 01 tuyến đèn chiếu sáng đường liên xã dài hơn 2,5km; sửa chữa, cải tạo hệ thống đèn sáng trục đường chính xã. Các công trình khác như nước sạch, chợ, trạm y tế... cũng đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Nhiều công trình đang được xây dựng hồ sơ và thẩm định để sớm tổ chức thi công. Đến nay, các tiêu chí thuộc nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội đều có số xã đạt chuẩn tương đối cao, cụ thể: Có 04/8 tiêu chí có tỷ lệ đạt chuẩn trên 90%; 04/8 tiêu chí còn lại có tỷ lệ đạt chuẩn từ 65% trở lên. Qua đó có thể thấy, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đóng góp rất tích cực vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn, tạo nền móng và động lực thúc đẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại.

Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, hiện có 69 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 53,9% (trong đó 67 xã đã có Quyết định công nhận; 02 xã Quảng Đông và Trung Hóa cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, đang chuẩn bị hồ sơ thủ tục để đề nghị xét công nhận); 28 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, chiếm 21,9%; 22 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 17,2%; 09 xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí, chiếm 7,0%. Về kết quả thực hiện một số tiêu chí nâng cao của Chương trình, năm 2020, toàn tỉnh có 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó số xã còn 01 - 02 tiêu chí: 05 xã (Bắc Trạch, Thanh Trạch, Quang Phú, Đức Ninh, Lộc Ninh); số xã còn 03 - 04 tiêu chí: 03 xã (Nghĩa Ninh, Võ Ninh, Châu Hóa); số xã còn 05 - 06 tiêu chí: 04 xã (Tân Thủy, Phong Thủy, Thuận Đức, Mai Hóa). Riêng về xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong năm, toàn tỉnh có 03 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trong đó: Xã Lương Ninh còn 07 tiêu chí theo Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 và 04 tiêu chí theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018; xã Xuân Thủy còn 05 tiêu chí theo Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 và 02 tiêu chí theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018; hiện xã Bảo Ninh cơ bản đạt các tiêu chí, còn 01 chỉ tiêu “Có sản phẩm tham gia đề án mỗi xã một sản phẩm” của tiêu chí Phát triển sản xuất chưa đạt do xã mới chỉ đăng ký sản phẩm, chưa tham gia thực hiện Chu trình OCOP nên chưa có sản phẩm được đánh giá, xếp hạng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 26 vườn mẫu và 01 khu dân cư kiểu mẫu được UBND huyện công nhận; 01 vườn hộ và 01 khu dân cư đang làm thủ tục đề nghị công nhận vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; các địa phương còn lại đã lựa chọn khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và tích cực triển khai; đồng thời phấn đấu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 25 khu dân cư kiểu mẫu và 147 vườn mẫu.

Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương còn khá lớn, trong khi nhiều xã đã chuyển sang giai đoạn xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu thì một số xã có số tiêu chí đạt rất thấp (chỉ đạt 05 - 06 tiêu chí). Tiến độ thực hiện xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM ở một số địa phương còn chậm. Việc thực hiện chế độ báo cáo ở một số xã và một số phòng, ban cấp huyện thực hiện chưa nghiêm túc, còn thụ động, đối phó, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ báo cáo của huyện và tỉnh…

Thời gian tới, để đạt mục tiêu trong năm 2020 có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã NTM nâng cao và 03 xã NMT kiểu mẫu; tăng bình quân 1,0 tiêu chí/xã (tối thiểu đạt 16,5 tiêu chí/xã theo quy định của Trung ương); không có xã nào không tăng tiêu chí; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, Ban Chỉ đạo Chương trình các mục tiêu Quốc gia tỉnh yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình; đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã thường xuyên bám cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn xã thực hiện tiêu chí, nhất là tiêu chí chưa đạt, đồng thời có kế hoạch củng cố, giữ vững tiêu chí đã hoàn thành; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra.

Mặt khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã bố trí vốn ngân sách xã và nguồn hợp pháp khác; cân đối hỗ trợ ngân sách cấp huyện để xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB trong năm 2020; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng XDCB trong xây dựng NTM; hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc triển khai thực hiện Chương trình, nhất là việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình; việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng NTM; tập trung rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn thành; chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn.

Đối với các sở, ngành, đơn vị, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương rà soát lại Bộ tiêu chí, tiêu chí NMT để ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm đánh giá, thực hiện và công nhận đạt chuẩn tiêu chí NTM thuộc phạm vi quản lý của ngành; khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí đối với xã đăng ký đạt xã NMT nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2020 để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý những vướng mắc; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP, gắn trách nhiệm với từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu…

Ngoài ra, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch, đặc biệt là các xã mới sáp nhập; chỉ đạo phát triển, nhân rộng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; phát động phong trào làm sạch đường quê, xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh; phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cộng đồng, đảm bảo hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân nông thôn; xây dựng thiết chế để đẩy mạnh chất lượng hoạt động văn hóa - thể thao ở nông thôn; chú trọng chất lượng, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tự quản, tích cực của Nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình để phát hiện, nhân rộng cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả cũng như kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai của địa phương, phục vụ cho đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025…

 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

[Trang chủ]