Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

Ban chỉ đạo các CTMTQG

Ngày 25/12/2019 06:43:00

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ trong BCĐ

Chức vụ và Đơn vị công tác

1

Đ/c Trần Công Thuật

Trưởng ban

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

2

Đ/c Trần Tiến Dũng

Phó trưởng ban

PCT UBND tỉnh Quảng Bình

3

Đ/c Lê Minh Ngân

Phó trưởng ban

PCT UBND tỉnh Quảng Bình

4

Đ/c Phan Phong Phú

Ủy viên thường trực

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Đ/c Trần Minh Thùy

Ủy viên

Phó Giám đốc Công an tỉnh

6

 Đ/c Đinh Xuân Hướng

Ủy viên

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

7

 Đ/c Nguyễn Trần Quang

Ủy viên

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

8

Đ/c Mai Văn Minh

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

9

Đ/c Nguyễn Trường Sơn

Ủy viên

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

10

Đ/c Trần An Tuấn

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Tài chính

11

Đ/c Trần Phong

Ủy viên

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Đ/c Trần Khiêm

Ủy viên

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

13

Đ/c Hoàng Việt Hùng

Ủy viên

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

14

Đ/c Nguyễn Đức Cường

Ủy viên

Giám đốc Sở Y tế

15

 Đ/c Đinh Quý Nhân

Ủy viên

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Đ/c Lê Trá Khoái

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Công thương

17

 Đ/c Lê Anh Tuấn

Ủy viên

Giám đốc Sở Xây dựng

18

 Đ/c Hoàng Đăng Cương

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

19

 Đ/c Lê Văn Thái

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

20

 Đ/c Trần Đình Dinh

Ủy viên

Giám đốc Sở Nội vụ

21

 Đ/c Trần Chí Tiến

Ủy viên

Giám đốc Sở Tư pháp

22

Đ/c Trần Hữu Ninh

Ủy viên

Phó Trưởng ban - Ban Dân tộc tỉnh

23

Đ/c Nguyễn Đức Cường

Ủy viên

PCT UBND thành phố Đồng Hới

24

Đ/c Đoàn Minh Thọ

Ủy viên

Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn

25

Đ/c Đặng Đại Tình

Ủy viên

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy

26

Đ/c Phạm Trung Đông

Ủy viên

Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh

27

Đ/c Trần Quang Vũ

Ủy viên

Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch

28

Đ/c Nguyễn Xuân Đạt

Ủy viên

Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch

29

Đ/c Lê Nam Giang

Ủy viên

Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa

30

Đ/c Bùi Anh Tuấn

Ủy viên

Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa

31

Đ/c Trần Quang Minh

Ủy viên

PCT Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

32

 Đ/c Đỗ Thị Bích Thủy

Ủy viên

PCT thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

33

 Đ/c Đoàn Lương Khuệ

Ủy viên

Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh

34

 Đ/c Trần Quốc Tuấn

Ủy viên

Bí Thư Tỉnh đoàn

35

 Đ/c Trương Văn Thành

Ủy viên

PGĐ Ngân hàng Nhà nước VN - CN Quảng Bình

[Trở về]